В този сайт използваме бисквитки (cookies) за да подобрим качеството на обслужване. Използвайки на нашите услуги, Вие се съгласявате с използването на бисквитки!

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С ГЪВКАВИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ КОНТЕЙНЕРИ /FIBC/, БИГ БЕГС

Предложените Инструкции за безопасна работа да се приемат като препоръчителни съвети, като тяхното прилагане е изцяло в компетенциите и отговорностите на ползвателите на биг бегове и е необходимо да се отчитат спецификата на отделните продукти, разновидностите на ПП-контейнери, особеностите на пълнене и изпразване и др.
Всеки ползвател на ПП-контейне-ри, за целите на безопасната работа и опазване на околната среда, трябва да разработи и внедри индивидуални инструкции за безопасност.
Гъвкавите ПП-контейнери са опаковки с висока товароносимост, изработени от плетена поли-пропиенова тъкан, която по същество представлява текстил и това трябва да се отчита при работа с тях.
Биг беговете, проектирани и изработени за еднократна употреба, single trip, не бива да бъдат ползвани многократно, защото последното е сериозен риск срещу гарантиране на безопасна работа и опазване на продукта и околната среда.

1. СЪХРАНЕНИЕ НА ПРАЗНИ ПП-КОНТЕЙНЕРИ:
Независимо дали сте си закупили нови или разполагате с използвани биг бегс /такива за многократна употреба/е много важно да се погрижите сериозно за тяхното подходящо съхранение до момента на тяхното пълнене. 1.1. Пазете ПП-контейнерите от вредното въздействие на слънцето и УВ-лъчите- с течение на времето те намаляват здравината на ПП-контейне-рите и започва процес на деградация; 1.2. Ограничете времето за пряко въздействие върху ПП-контейнерите на сериозни природни фактори като дъжд, сняг, вятър- те се отразяват отрицателно върху качествата на същите; запознйте се с пиктограмите от производствения етикет, даващи указания за съхранение; 1.3. Съхранявайте биг беговете в затворено, сухо и чисто помещение при контролирана влажност не повече от 60%- влагата може сериозно да увреди ПП-контейнерите и температура 4-40 градуса; биг беговете трябва да се съхраняват на не по-малко от 2 м разстояние от източник на топлина; 1.4. Не допускайте контакт на биг беговете с вещества, криещи риск от деградация на тъканта на същите; 1.5. Проверявайте складовите помещения за отсъствие на гризачи; 1.6. Складирането на празни ПП-контейнери на открито не се препоръчва, но ако все пак се наложи, за краткото време на престоя им на открито, трябва да ги покриете с материал, ограничаващ прякото им излагане на слънце, вода, сняг, вятър и др. преки атмосферни въздействия;

ФЛЕКСИКОН БГ не удобрява складирането на открито на неизползвани биг бегс и последиците от това остават изцяло за сметка и риск на Клиента;

2. СРОК НА ГОДНОСТ НА ПП-КОНТЕЙНЕРИТЕ: 12 месеца от датата на производ-ство при спазване на инструкциите за безопасна работа.

3. ПЪЛНЕНЕ НА ПП-КОНТЕЙНЕРИ:
За целите на безопасна и успешна работа при пълнене на биг бегове е необходи-мо да се спазват както общите условия за безопасна работа при пълнене, така и специфичните такива за продукта и начина на пълнене /спецификата на пълначната инсталация/: 3.1. Проверете целостта на ПП-контейнера; 3.2. Проверете дали дъното е здраво и коректно затворено със съответния изходящ щуцер; 3.3. Не използвайте биг бегове с височина, създаваща опасност за стабилността им след напълване; препоръчително е височината на пълнене да не над-хвърля 2 пъти дължината на дъното; 3.4. Уверете се, че продуктът, обект на пълнене, е съвместим със съответния биг бег и всички негови елементи; 3.5. За предпочитане е дъното на биг бега да се постави на земята или върху палет, като тялото се опъва с помощта на окачване на ушите, разположени вертикално и на ширина, отговаряща на размера на дъното;
При пълнне на продукт с по-високо относително тегло или остри ръбове е препоръчително биг бегът да се постави задължително върху палет и евен-туално допълнителна гумена подложка, предпазващи дъното от разкъсване. 3.6. Пълненето трябва да се осъществява равномерно в целия обем, като вкл. това може да се оптимизира с разклащане или вибрации по време или след напълване, като по този начин се постига компактност и стабилност на биг бега; 3.7. Използваната техника за повдигане и/или пренасяне на ПП-контейнерите трябва да притежава необходимата товароносимост и височина на повди-гане; 3.8. ПП-контейнерът да се обслужва съобразно инструкциите на Производите-ля, като се използват всички елементи за повдигане- уши, колани, ръкави и др., 3.9. Ушите за повдигане да са вертикално разположени, така че да се избегне риск от тяхното разкъсване под влияние на странично действащи сили; 3.10. Всички куки, вилици и мачти на повдигащите машини да се проверят за отсъствието на остри ръбове, ръждясали или протрити части, застрашава-щи здравината на биг бега; същите трябва да са с подходящо подбрани размери и заоблени ръбове, гарантиращи безопасното обслужване на ПП-контейнерите; 3.11. Да не се превишава безопасната товароносимост /SWL/, указана на производстения етикет; 3.12. Входящият щуцер/ престилка трябва да се затворят със съответната връзка и/или устройство след напълване ; 3.13. ПП-контейнерът да се повдига и сваля внимателно и без резки движения; 3.14. Да се спазват се всички общи инструкции на Производителя за безопасна работа и специфични , ако има такива; 3.15. Контролът върху разпрашаването при пълнене е отговорност на Клиента; Всички работници да са адекватно инструктирани и наясно с възможните опасности при пълнене и обслужване на ПП-контейнерите; не допускайте работници да застават под тях по време или след напълване; 3.16. Напълненият биг бег трябва да отговаря на всички изисквания за безопасно складиране, съхранение и транспортиране;

Пиктограма за траспорт и съхранение на биг баг

4. ПОВДИГАНЕ НА ПП-КОНТЕЙНЕРИ С ПОМОЩТА НА КРАНОВЕ И ПОВДИГАЧИ: 4.1. Преди повдигане задължително проверете целостта на целосста на напъл-нения биг бег с цел гарантиране на безопасната работа по време на по-следващото обслужване на пълните биг бегове; 4.2. Съобразете капацитета на повдигащите устройства с товара на пълния биг бег и необходимата височина на повдигане; 4.3. Частите на повдигащите устройства, влизащи в съприкосновение с напъл-нения биг бег трябва да са проверени за отсъствие на остри ръбове, ръжда или протриване; вилиците, куките и останалите средства за повдигане трябва да се проверяват предварително за:
- нередности, застрашаващи здравината на повдигащите елементи,
- за съответствие като размер с дължината на ушите; 4.4. Всички средства за обслужване на ПП-контейнерите трябва да са предназ-начени за това; 4.5. Да се внимава всички повдигащи елементи на ПП-контейнера да са отвесно разп

оложени върху повдигащите устройства, така както е показано на пиктограмите от производствения етикет;

Пиктограма за повдигане на биг бегс

4.6. Никога не допускайте събирането на 4-те уши в една точка, освен ако това не е предварително консултирано и предвидено при изработката на ПП-контейнерите от Доставчика; 4.7. Разстоянието между вилиците на кара трябва да съответства на ширината на биг бега след напълване; 4.8. Да се прилагат само утвърдени методи на работа; 4.9. Повдигането и свалянето на напълнения биг бег да се осъществява плавно и внимателно;

Пиктограма за едновременно пренасяне на биг бег

4.10. Всички обслужващи работата с ПП-контейнери трябва да са наясно с потен-циалните опасности и инструкциите за безопасна работа, вкл. маркирани на производствения етикет на доставчика на биг бегове; 4.11. Всички използвани палети трябва да са подходящо избрани, така че да няма риск от изпадане на биг бега от палета; 4.12. Преди повдигане или спускане на биг бега карът трябва да е в спряло състояние; 4.13. Работното пространство на кара с напълнения биг бег трябва да е свободно от хора; недопустимо е използването на кар при отсъствие на достатъчно добра видимост; 4.14. Да не се предприемат резки маневри при потегляне и спиране, както и ви-сока скорост при придвижване, особено при влизане в завой и при неравна настилка; 4.15. Да не се допуска влачене на биг бегове и контакт със земята; 4.16. Да не се допуска висенето на биг бегс отстрани и/или отзад на превозното средство; 4.17. Биг бегът се разполага по-близо до мачтата на кара , възможно по-ниско, като мачтата е наклонена леко назад; 4.18. Не допускайте накланяне на мачтата на кара напред при работа с биг бегс; 4.19. Не се допуска контакт на пълния биг бег с колелата на кара; 4.20. Преди повдигане или спускане на биг бега карът трябва да е в спряло състояние; 4.21. Работното пространство на кара с напълнения биг бег трябва да е свободно от хора; недопустимо е използването на кар при отсъствие на достатъчно добра видимост;

Пиктограма за преместване с мотокар на биг бег

4.22. Трябва да се гарантира информираност и сигурност на всички участници в процеса на обслужване на напълнените биг бегове;

5. СЪХРАНЕНИЕ, СКЛАДИРАНЕ И ТРАНСПОРТ НА НАПЪЛНЕНИТЕ ПП-КОНТЕЙНЕРИ: 5.1. Не допускайте складиране и/или стифиране на биг бегове преди да сте се убедили в тяхната стабилност; 5.2. Проверете здравината на напълнения биг бег; 5.3. Убедете се в наличието на достатъчно площ за складиране, вкл. разстояния за маневриране на повдигащата техника; 5.4. Мястото за складиране, както и превозното средство трябва да са чисти, обезопасени и ограничаващи въздействието на околната среда;

5.5. Убедете се в стабилността на напълнените биг бегове; 5.6. При складиране е за предпочитане напълнените биг бегове да се опрат поне в една стена; 5.7. При складиране на няколко реда най-напред се убедете в стабилността на първия ред , а след това да се използват:
а/ метода на пирамидата, т.е. всеки биг бег от горан ред трябва да лежи върху 4 биг бега от долния ред или
б/ метод на използване на поддържащата роля на 2 съседни стени; 5.8. Важно е използваните палети да отговарят на размера на поставения върху тях биг бег, за да се избегне провисване на биг беговете отстрани; 5.9. При транспортиране да се осигури укрепване в превозните средства, вкл. с колани, гарантиращи безопасност по време на транспортиране и да се из-бягват резки движения; 5.10. Да се спазват инструкциите за безопасна работа на Производителя на ПП-контейнери; 5.11. Напълнените биг бегове да се складират на закрито и чисто помещение или съоръжение, предпазващо ги от пряко въздействие на слънце, дъжд, сняг и др., криещи риск от деградация на опаковката; биг беговете да се покриват подходящо за да се ограничи достъпа върху тях на прах, мърсо-тия и влага; 5.12. При подновяване на операции с биг бегс, съхранявани на открито за по-продължително време, е необходимо да се работи с повишено внимание поради риск от евентуално компроментирана здравина на същите;

 

Пиктограма за складиране на няколко реда на биг бегс

6. ИЗПРАЗВАНЕ НА ПП-КОНТЕЙНЕРИ:
Изпразването на биг беговете става обичайно под влияние на гравитацията на
собственото тегло на продукта, но може да се направи и с изсмукване. 6.1. Проверете здравината на пълния биг бег; преди да изпразните биг бегс с нарушена цялост се консултирайте с Вашия Доставчик; 6.2. При използването на биг бег с изходящ щуцер разтоварването може да се контролира, ограничавайки притока на продукт през щуцера, като отваря-нето му се осъществява при стабилно окачване на биг бега с цел гарантиране безопасността на работниците; 6.3. Изпразването на биг бег със затворено дъно може да се осъществи като се направи разрез на същото без да се допуска присъствието на оператор под празнещия се биг бег; 6.4. Погрижете се за контрол на разпрашаването при изпразване; 6.5. Да се използват само специално лицензирани за подобна работа повдигачи и да се прилагат утвърдени методи на работа; де не се допуска надхвърлянето на повдигащия капацитет и височина; 6.6. Повдигането и свалянето на пълния биг бег да се осъществява плавно и внимателно; 6.7. Да не се допуска присъствието на хора под биг бега по време на изпразва-нето и обслужването му; 6.8. Да се внимава всички повдигащи елементи на ПП-контейнера да са отвес-но разположени върху повдигащите устройства; 6.9. Никога не допускайте събирането на 4-те уши в една точка, освен ако ПП-контейнерите не са специално разработени за това и удобрени от Произво-дителя; 6.10. Да се спазват инструкциите за безопасна работа на Производителя на ПП-контейнери;

Пиктограма за безопасност на работниците при работа с биг бег

7. РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПП-КОНТЕЙНЕРИ:
При приключване жизнения цикъл на използваните ПП-контейнери се обърнете към фирми, ангажирани с тяхното последващо рециклиране в съответствие с екологичните изисквания.
Гъвкавите ПП-контейнери могат да бъдат механически преработени без да се променя химическата структура на материала, а новополученият материал под формата на гранули може да се използва в различни сфери на приложе-ние.
Биг беговете, използвани за съхраняване на опасни товари, не подлежат на рециклиране.
В опитите си да сме в помощ на клиентите си, при интерес от тяхна страна за предаване за рециклиране на използвани биг бегове, ние сме изготвили списък от фирми, ангажирани с изкупуване и рециклиране.

 

Заб.1: Винаги избирайте необходимите Ви полипропиленови контейнери съвместно с Вашия Доставчик и следвайте неговите препоръки и инструкции за безопасна работа; Заб.2: ПП-контейнерите подлежат на пълно рециклиране, а свободното им изхвърляне в природата е недопустимо;

Търсене в сайта

Полезно за биг бегс

 • Как да изберем биг баг

  Как да изберем биг баг

  Как да изберем правилния Биг Бег За да направите правилен избор на необходимите Ви биг бег чували трябва подробно да

  Още
 • UV защитени биг бегс

  UV защитени биг бегс

  Необходимост от УВ-защита на гъвкавите полипропиленови контейнери, биг бегс Високата товароносимост на биг беговете и изискванията към тяхната здравина и

  Още
 • Кю бегс

  Кю бегс контейнери

  КЮ БЕГС - подсилени биг бегове с вътрешни прегради Стандартните биг бегс в цялото си разнообразие от размери, конструкции, използвани материали,

  Още
 • 1
 • 2